ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 108201 MICROBIOLOGY
2 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 108201 MICROBIOLOGY
3 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 108201 MICROBIOLOGY
4 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
5 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
6 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
7 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
8 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
9 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
10 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
11 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
12 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
13 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
14 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
15 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
16 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
17 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
18 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
19 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
20 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
21 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
22 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
23 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
24 B6302573 นายทวีป สังข์เลขา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
25 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
26 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
27 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
28 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
29 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
30 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
31 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
32 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
33 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
34 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
35 B6302726 นางสาววราพร แอสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
36 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
37 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
38 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
39 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
40 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
41 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
42 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
43 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
44 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
45 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
46 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
47 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
48 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
49 B6314781 นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
50 B6314798 นายปราโมทย์ นกพุดทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
51 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
52 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
53 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
54 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
55 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
56 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 108201 MICROBIOLOGY
57 B6316778 นางสาวกันตยา นาครังสรรค์ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 108201 MICROBIOLOGY
58 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
59 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
60 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
61 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
62 B6320539 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
63 B6320546 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
64 B6320560 นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
65 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
66 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
67 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
68 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
69 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
70 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
71 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
72 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
73 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
74 B6325329 นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
75 B6325336 นางสาวอภิญญา จรจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
76 B6325343 นางสาวจิรภัทร คณะชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
77 B6325350 นางสาวระพีพร มะลิโค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
78 B6325367 นางสาวชญานนท์ ทิแดง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
79 B6325374 นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
80 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
81 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
82 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 60 0 108201 MICROBIOLOGY
83 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
84 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
85 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
86 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
87 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
88 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
89 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
90 B6325572 นางสาวปรีญา งามสง่า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
91 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
92 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
93 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
94 B6330767 นางสาวทิฌาดา วิชุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
95 B6330774 นายธิวสันต์ แก้วดวงดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
96 B6330781 นายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
97 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
98 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
99 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
100 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
101 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
102 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
103 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
104 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
105 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
106 B6330958 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 108201 MICROBIOLOGY
107 B6334048 นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
108 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
109 B6335496 นางสาวนภัสสร คำหงษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
110 B6335519 นายคุณานันต์ เพชรจอม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
111 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
112 B6335564 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 108201 MICROBIOLOGY
113 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 108201 MICROBIOLOGY
114 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
115 B6336820 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
116 B6336837 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
117 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 108201 MICROBIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ