ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300722 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 2 10 3 525661 CONTROL SYSTEM DESIGN AND APPLICATION
2 M6302436 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING 2 10 1 525661 CONTROL SYSTEM DESIGN AND APPLICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ