ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6041298 นายบริสุทธิ์ ตอนโคกสูง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551603 VIBRATION ANALYSIS
2 M6041304 นายธนพล ปั้นงาม MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551603 VIBRATION ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ