ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6301293 Mr.PANHA PEN BIOTECHNOLOGY 1 10 0 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
2 B6119287 นางสาวภัควรรณ กมลกลาง BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
3 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
4 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์ BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
5 B6119522 นางสาวภัทราพร ทอนศรี BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
6 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
7 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้ BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
8 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
9 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
10 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์ BIOLOGY 2 10 1 108601 GRADUATE MICROBIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ