ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ