ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5752355 นางสาวจารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5752447 นางสาวธนภรณ์ อนันต์สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5752768 นางสาวกาญจนา มัญจกาเภท FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B5952946 นางสาวสิริมา ละมุนมอญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ