ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
2 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
3 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
4 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
5 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
6 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
7 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ