ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325462 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY
2 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325462 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY
3 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325462 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ