ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
2 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
3 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
4 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
5 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
6 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
7 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
8 B5952380 นางสาวจันทกานติ์ ศรีพรหม FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
10 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 325461 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ