ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
2 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
3 B5852475 นางสาวจุติกาญจน์ แม้นทอง FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
4 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา FOOD TECHNOLOGY 1 1 325481 SEMINAR
5 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 1 325481 SEMINAR
6 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
7 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
8 B5952380 นางสาวจันทกานติ์ ศรีพรหม FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
10 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
11 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
12 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
13 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 325481 SEMINAR
14 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 1 325481 SEMINAR