ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752225 นางสาวปัญจพร สนโท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
2 B5752362 นางสาวดารารัตน์ ป้องป้อม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
3 B5752386 นายไกรสิทธิ วงศ์ปฏิมาพร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
4 B5752607 นางสาวปภาวดี บัวสาคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
5 B5752652 นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
6 B5752799 นางสาวคนึงนิจ คำมะมูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
7 B5754045 นางสาวใบเฟิร์น โชคกำเนิด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
8 B5851683 นางสาวเครือวัลย์ ดอกแก้วกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
9 B5851737 นางสาวจีรวรรณ รัตนวิชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10 B5852413 นางสาวกฤติมา นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
11 B5852628 นางสาวสร้อยสุวรรณ นวมกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
12 B5854202 นางสาวสิรามล สุกใส FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
13 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
14 B5950614 นางสาวสุภาวดี โสดกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
15 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
16 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
17 B5950720 นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
18 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
19 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
20 B5950805 นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
21 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
22 B5950898 นางสาวนภาพร จันทรัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
23 B5950928 นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
24 B5951383 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
25 B5952588 นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
26 B5550128 นางสาวธันยาภรณ์ จั่นเพ็ชร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
27 B5555550 นางสาวขวัญทิพย์ พิมพ์มาก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
28 B5652402 นายสถาพร ตุงไธสง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
29 B5652488 นายกิตติคุณ ชัยชโลธร FOOD TECHNOLOGY 2 40 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
30 B5851812 นางสาวกัลยา ฉัตรพรมราช FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
31 B5851829 นางสาวมานิตา คำแก้ว FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
32 B5851997 นางสาวเสาวนีย์ หยวกฉิมพลี FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
33 B5852000 นางสาวจิราพร ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
34 B5852031 นางสาวกันตา พิมพ์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
35 B5852161 นางสาวอรปรียา บางปา FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
36 B5852253 นางสาวปัณฑิตา พรรคพิง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
37 B5852314 นางสาวกนกอร ประนมรัมย์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
38 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
39 B5852468 นางสาวณัฐนรี พิมพ์ปรุ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
40 B5852505 นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
41 B5852512 นางสาวภาศิณี เรืองสว่าง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
42 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
43 B5854080 นายพีรวิชญ์ บัวพิมาย FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
44 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
45 B5950621 นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
46 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
47 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
48 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
49 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
50 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ