ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
2 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
3 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
4 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
5 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
6 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
7 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
8 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
9 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต FOOD TECHNOLOGY 1 10 3 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
11 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
12 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
13 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
14 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
15 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
16 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
17 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
18 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
19 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ