ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5652662 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
2 B5752287 นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
3 B5752355 นางสาวจารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
4 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
5 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
6 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
7 B5851850 นางสาวธัญธิดา งาเกาะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
8 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
9 B5852215 นางสาวนันธภรณ์ เฮียงราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10 B5852376 นางสาวกชกร เติมกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
11 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
12 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
13 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
14 B5852697 นางสาวปิยะธิดา โรจนวิจิตรกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
15 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
16 B5854271 นางสาวอารีรัตน์ น้อมกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
17 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
18 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
19 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
20 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
21 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
22 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
23 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
24 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
25 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
26 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
27 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
28 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
29 B5952410 นางสาวชุติมา สุวรรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
30 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
31 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
32 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
33 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
34 B5952748 นางสาววรรณกร รสจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
35 B5952854 นางสาวรุจิราวดี ข้อสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
36 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ