ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752508 นางสาวทัตตะวัน กาญจนขุนดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
2 B5852475 นางสาวจุติกาญจน์ แม้นทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
3 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325342 FOOD ENGINEERING I
4 B5854165 นางสาวนันทิยา เพิ่มพูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
5 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
6 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
7 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
8 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325342 FOOD ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ