ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5752935 นางสาวอทิตติยา ภัทราพรนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 325223 FOOD CHEMISTRY II
2 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 325223 FOOD CHEMISTRY II
3 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 325223 FOOD CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ