ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119416 นายออมทรัพย์ จรูญรักษ์ physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6119430 นางสาวปัทมาวรรณ จันตรี physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6119539 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6119546 นายณภูมิ ธูปพนม physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6119577 นายถิรณัฐ บำเหน็จพันธุ์ physics 1 10 1 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6119775 นายรพีพัฒน์ ยศสูงเนิน physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6119843 นางสาวสุชัญญา วงษ์ประเสริฐ physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6119898 นายธีรวิทย์ ศรีสุรัตน์ physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6119942 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6119973 นายพัทรดนย์ สุคนธ์ physics 1 10 0 105391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ