ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080327 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
2 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์ BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
3 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
4 B6211042 นายพัชรพล ผลนา BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
5 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
6 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
7 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
8 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
9 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
10 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
11 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
12 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
13 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
14 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข BIOLOGY 1 10 0 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
15 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ BIOLOGY 1 10 1 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ