ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
2 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
3 B6211042 นายพัชรพล ผลนา BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
4 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
5 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
6 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
7 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
8 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
9 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
10 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
11 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
12 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
13 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
14 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
15 B6235130 นางสาวนันทกานต์ อรินทร์ BIOLOGY 1 10 0 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ