ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5928675 นางสาววิลาสินี ไชยกุฉิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 10 1 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย Mechatronics Engineering 1 10 0 551490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ