ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 1 40 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา Mechatronics Engineering 1 40 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
4 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
5 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
6 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
7 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
8 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
9 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
10 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
11 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
12 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
13 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
14 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
15 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
16 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
17 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
18 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
19 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
20 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
21 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
22 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
23 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
24 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
25 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
26 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
27 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
28 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
29 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
30 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
31 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
32 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
33 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
34 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
35 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
36 B6334710 นายจักรพงษ์ มูกขุนทด Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
37 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
38 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
39 B6335267 นายพชร บุตรศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
40 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551465 SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ