ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
2 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
3 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
4 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
5 B5928675 นางสาววิลาสินี ไชยกุฉิน Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
6 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
7 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
8 B5929122 นายภากร สมอคร Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
9 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
10 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
11 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
12 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM
13 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย Mechatronics Engineering 1 0 551402 MICROCONTROLLER SYSTEM