ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551304 DESIGN OF MACHINERY
2 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551304 DESIGN OF MACHINERY
3 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551304 DESIGN OF MACHINERY
4 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551304 DESIGN OF MACHINERY
5 B5929122 นายภากร สมอคร Mechatronics Engineering 1 10 0 551304 DESIGN OF MACHINERY
6 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551304 DESIGN OF MACHINERY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ