ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5752393 นายธนภัทร ศรีลาวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ