ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
2 B5540433 นายศิรชัช วศินชัชวาล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
3 B5616336 นายภานุรัชต์ ชาวกล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
4 B5701773 นายอินทัช ตอนกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
5 B5702367 นายณภัทร เมืองนิล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
6 B5702619 นายภาณุพงศ์ เพ็ชรจะบก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
7 B5702718 นายพิชญาสิทธิ์ ล้อมวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
8 B5702725 นางสาวณิชกานต์ คงมัยลิก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
9 B5703241 นายคุณากร จันทร์ปุย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
10 B5703517 นายธีรภัทร เรือนพันธ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
11 B5706525 นางสาวณัฐฐาพร บุญวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
12 B5706594 นายระพีพัฒน์ ศรีสม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
13 B5707935 นางสาวศิรินันท์ กลั่นสระน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
14 B5708659 นายธงชัย ภูศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
15 B5710072 นางสาวปาณิศา สิทธิกมล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
16 B5710959 นายสุริยา เจริญศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
17 B5711192 นางสาวปวราภา วรรธนะชีพ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
18 B5711543 นางสาวอาทิมา ชุ่มจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
19 B5713370 นางสาวพิชญาภา สุขโต AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
20 B5714018 นางสาวเจนจิรา สว่างรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
21 B5715299 นางสาวบงกช มาสืบชาติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
22 B5715657 นายนฤเบศร์ บูรณะโอสถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
23 B5719150 นางสาวกรภัทร ประยูรมณีรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
24 B5719167 นายธวัชชัย ดวงพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
25 B5719181 นายจักรพงศ์ วงษาลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
26 B5719198 นายบัญชา หมอกชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
27 B5719228 นายปิยภาษณ์ ชีวะวิบูลย์พันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
28 B5719235 นายจตุรวิธ เข็มเพชร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
29 B5719273 นายธรรมนูญ วรรณวิชิต AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
30 B5720422 นายณัฐนันท์ แป้นดวงเนตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
31 B5720439 นางสาวศิริกานดา กองคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
32 B5722693 นายพิพัฒน์พงศ์ ขำโคกกรวด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
33 B5722914 นายอภิรัฐ เลขาลาวัณย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
34 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
35 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
36 B5539888 นายอาทิตย์ จรุมเครือ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
37 B5701780 นายธนภูมิ หงไธสงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
38 B5701797 นายชนนท์ หิรัญมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
39 B5703524 นางสาววรัมพร สุทธิโสม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
40 B5703692 นายวรวัชร ประโคตะกัง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
41 B5703821 นางสาวประไพพร เรียบสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
42 B5703876 นายอธิปัตย์ ใจบุญ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
43 B5706396 นางสาวเสาวรส อยู่เจริญ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
44 B5706822 นางสาวธัญรดา ชาติทัต AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
45 B5707867 นายชาญณรงค์ อินทร์นอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
46 B5708116 นายสิทธิพล เพ็งพารา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
47 B5708154 นายวัฒนชัย ทองอ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
48 B5709427 นายโยธิน บวรธนภรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
49 B5710256 นายณัฐพล ร่วมพรภาณุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
50 B5710768 นายปรมัตถ์ ดาวเรือง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
51 B5711918 นายชัยยุทธ เพิ่มทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
52 B5712083 นางสาวนรรสิกาญจน์ ปทุมมาศโสภณ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
53 B5715015 นายหยก แก้วนิ่ม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
54 B5716241 นางสาวจุฑามาศ เตี้ยเตี๊ยะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
55 B5718641 นายธานุกรณ์ สร้อยคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
56 B5718979 นางสาวเบญจมาภรณ์ เณรชู AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
57 B5719174 นายกมลาสน์ชณ หิรัญภัทรวิทย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
58 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
59 B5719259 นายเอกสิทธิ์ พัชรมณีปกรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
60 B5719266 นายอัซฟัร เจ๊ะนิ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
61 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
62 B5719426 นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
63 B5719839 นางสาวชยาภรณ์ ลาภขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
64 B5724284 นางสาวสุชีรา ขวัญจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
65 B5724338 นายสโยทิน จวงจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
66 B5724413 นางสาวณัฐกานต์ กมลแสน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 537440 AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ