ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537341 AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
2 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537341 AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
3 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537341 AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
4 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537341 AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
5 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537341 AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ