ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537303 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM
2 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537303 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ