ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
2 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
3 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
4 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
5 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
6 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
7 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
8 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
9 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
10 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
11 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
12 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
13 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
14 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
15 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
16 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
17 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
18 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
19 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
20 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
21 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
22 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
23 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
24 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
25 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
26 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
27 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
28 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
29 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
30 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
31 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
32 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
33 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
34 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
35 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
36 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
37 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
38 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
39 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
40 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
41 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
42 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
43 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
44 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
45 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
46 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
47 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
48 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
49 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
50 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
51 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
52 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
53 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
54 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
55 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
56 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
57 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
58 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
59 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
60 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
61 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
62 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
63 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
64 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
65 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
66 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
67 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
68 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
69 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
70 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
71 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
72 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
73 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
74 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
75 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
76 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
77 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
78 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
79 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
80 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
81 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
82 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
83 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
84 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
85 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
86 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
87 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
88 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
89 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
90 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
91 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
92 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
93 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
94 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
95 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
96 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
97 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
98 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
99 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
100 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
101 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
102 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
103 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
104 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
105 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ