ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
2 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
3 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 1 40 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
4 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 40 1 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ