ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551133 ENGINEERING MATHEMATICS III
2 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551133 ENGINEERING MATHEMATICS III
3 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551133 ENGINEERING MATHEMATICS III
4 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551133 ENGINEERING MATHEMATICS III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ