ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
2 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 1 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
3 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
4 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
5 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
6 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
7 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
8 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
9 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
10 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
11 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
12 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว IE 2 3 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
13 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
14 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ IE 2 3 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
15 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์ IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
16 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION
17 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล IE 2 1 533374 MANUFACTURING AUTOMATION