ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
2 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
3 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
4 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
5 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
6 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
7 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
8 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
9 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
10 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ PE 1 60 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
11 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
12 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
13 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
14 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
15 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
16 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
17 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
18 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
19 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
20 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
21 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
22 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
23 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
24 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
25 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
26 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
27 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
28 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
29 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
30 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
31 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
32 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
33 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
34 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
35 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
36 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
37 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
38 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
39 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
40 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
41 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
42 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
43 B6222239 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
44 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
45 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
46 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
47 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
48 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
49 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
50 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
51 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
52 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
53 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์ PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
54 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
55 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
56 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
57 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
58 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
59 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
60 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
61 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
62 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
63 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
64 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
65 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
66 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
67 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
68 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
69 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
70 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
71 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 10 1 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
72 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
73 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
74 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
75 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย PE 1 10 0 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ