ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ