ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
2 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
3 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
4 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
5 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
6 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
7 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
8 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
9 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
10 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
11 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
12 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
13 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
14 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
15 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
16 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
17 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
18 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
19 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
20 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
21 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
22 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
23 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
24 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ