ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521336 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
2 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521336 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
3 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521336 FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ