ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
2 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
3 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
4 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
5 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
6 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ