ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
2 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
3 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
4 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
5 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ