ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
2 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
3 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
4 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
5 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
6 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
7 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
8 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
9 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
10 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
11 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
12 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
13 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
14 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
15 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
16 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
17 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
18 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
19 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
20 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
21 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
22 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
23 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
24 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
25 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
26 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
27 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
28 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
29 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
30 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
31 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
32 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
33 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
34 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
35 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
36 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
37 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
38 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
39 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
40 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
41 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
42 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
43 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
44 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
45 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
46 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
47 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
48 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
49 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
50 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 3 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
51 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
52 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
53 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 0 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
54 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
55 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING