ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521322 INTEGRATED BIOPRODUCT STRUCTURE DESIGN
2 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521322 INTEGRATED BIOPRODUCT STRUCTURE DESIGN
3 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521322 INTEGRATED BIOPRODUCT STRUCTURE DESIGN
4 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521322 INTEGRATED BIOPRODUCT STRUCTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ