ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
2 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
3 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
4 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ