ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5445929 นายศรัณย์ ศุทธดา Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
2 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
3 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
4 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
5 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
6 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
7 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
8 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
9 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
10 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
11 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
12 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
13 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
14 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
15 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
16 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
17 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
18 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
19 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
20 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
21 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
22 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
23 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
24 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
25 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
26 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
27 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
28 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง Agricultural and Food Engineering 1 0 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
29 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
30 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 1 521319 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II