ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
2 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
3 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
4 B5702138 นางสาวดาริกา เปรมปรุงวิทย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
5 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
6 B5702442 นางสาวณัฐพร กันทยศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
7 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
8 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
9 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10 B5705078 นายนัฐชัย เวียงคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
11 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
12 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
13 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
14 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
15 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
16 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
17 B5711383 นายอุกกฤษฎ์ ประกอบนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
18 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
19 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
20 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
21 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
22 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
23 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
24 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
25 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
26 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
27 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
28 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
29 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
30 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
31 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
32 B5821747 นางสาวธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
33 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
34 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
35 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
36 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
37 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
38 B5700028 นายฐิติกร สิมสีพิมพ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
39 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
40 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
41 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
42 B5806010 นายสุรชัย สังวัง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
43 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
44 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
45 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
46 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
47 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
48 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
49 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
50 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
51 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
52 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
53 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
54 B5811410 นายเมธา วงชารี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
55 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
56 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
57 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
58 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
59 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
60 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
61 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
62 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
63 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
64 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
65 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
66 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
67 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
68 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
69 B5821907 นางสาวอภิชญา จันทร์เสาร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
70 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
71 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
72 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
73 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
74 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
75 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
76 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
77 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
78 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
79 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ