ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
2 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
3 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
4 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
5 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
6 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
7 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
8 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
9 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
11 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
12 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
13 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
14 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
15 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
16 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521318 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ