ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 40 1 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ