ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ