ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 1 538424 SPECIAL PROBLEM I
2 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 1 538424 SPECIAL PROBLEM I
3 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 2 10 1 538424 SPECIAL PROBLEM I
4 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 2 10 1 538424 SPECIAL PROBLEM I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ