ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 1 10 0 528490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 10 0 528490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา PE 1 10 0 528490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ