ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
2 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
3 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
4 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
5 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
6 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
7 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
8 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
9 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
10 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
11 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
12 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
13 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
14 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
15 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 2 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
16 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 2 10 3 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
17 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 2 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
18 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 2 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
19 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 2 10 0 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
20 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 2 10 1 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
21 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 2 10 1 528305 POLYMER PROCESSING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ