ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ