ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ