ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY